چهارشنبه, 15 تیر 1401
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی واحد فناور قاب گل ماندگار
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

رویداد تکاپ3 مشهد در محل مرکز رشد و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور 30 تیم منتخب که در مرحله اول داوری و ارزیابی شده اند. در این رویداد فناورانه 70 ایده ثبت نام کرده بودند که مرکز رشد واحد مشهد نیز بعنوان از مشارکت کنندگان اصلی رویداد بود

تکاپ برگزاری