سه شنبه, 04 ارديبهشت 1403

این دبیرخانه در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه فیمابین دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی  ، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  ، انجمن مراکز مشاوره و کارآفرینی  و انجمن صنفی شتاب دهنده های استان خراسان رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تشکیل گردیده است که اعضای آن عبارتند از:

دکتر سعید خیاط مقدم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد
دکتر جاوید نوبخت مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد مشهد و رییس منطقه مراکز رشد استان
محمد امین بابایی معاون و مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون،کار و رفاه استان
محمود جانی درمیان رییس انجمن مراکز مشاوره و کارآفرینی استان
محسن روشنک رییس انجمن صنفی مراکز شتاب دهنده استان
علی اصغر سعیدی نماینده اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان
زهرا قلی زاده مسوول دبیرخانه مشترک تفاهم نامه