چهارشنبه, 15 تیر 1401
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی واحد فناور قاب گل ماندگار
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی با بیش از 150 موضوع در زمینه های مختلف استارتاپی،هسته ها و واحدهای فناور، هسته ها و گروه های پژوهشی و زیرساخت جزو فعال ترین استان ها و واحدهای دانشگاهی در این رویداد بزرگ و تاریخی می باشد.

 102103104

 101