پنج شنبه, 17 آذر 1401

فضای کار مناسب (حداقل 800مترمربع) حداقل برای 20 واحدفناور و 20 ایده فناورانه

اتاق جلسات

سالن همایش

اتاق آکوستیک

خدمات دفتری(کپی+ فاکس+اینترنت+...)

خدمات منشیگری+ عمومی