دوشنبه, 07 اسفند 1402
رئیس شورا   ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر مرادی  download
 نایب رئیس شورا  معاون پژوهش و فناوری  دکتر خیاط مقدم دکتر خیاط 
 دبیر شورا مدیر مرکز رشد دکتر نوبخت دکتر نوبخت 
 عضو شورا رئیس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی  مهندس بهرامی زاده بهرامی زاده 
  عضو شورا معاون فناوری پارک علم و فناوری مهندس تفضلی مهندس تفضلی 
  عضو شورا معاون توسعه مدیریت و منابع دکتر خاکسار Untitled 
  عضو شورا  معاون علوم پزشکی  دکتر سنجر موسوی دکتر سنجر 
  عضو شورا رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری  دکتر قربانی دکتر قربانی 
  عضو شورا مدیر دایره حقوقی دکتر قاضی زاده دکتر قاضی زاده