شنبه, 09 اسفند 1399
               رئیس شورا   ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر طاهری لاری  دکتر طاهری
 نایب رئیس شورا  معاون پژوهش و فناوری  دکتر خیاط مقدم دکتر خیاط 
 دبیر شورا مدیر مرکز رشد دکتر نوبخت دکتر نوبخت 
 عضو شورا معاون توسعه و برنامه ریزی سازمان صمت خانم مهندس آژیر خانم مهندس آژیر 
  عضو شورا معاون فناوری پارک علم و فناوری مهندس تفضلی مهندس تفضلی 
  عضو شورا معاون توسعه مدیریت و منابع دکتر علیزاده دکتر علیزاده 
  عضو شورا  معاون علوم پزشکی  دکتر سنجر موسوی دکتر سنجر 
  عضو شورا رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری  دکتر قربانی دکتر قربانی 
  عضو شورا مدیر دایره حقوقی دکتر قاضی زاده دکتر قاضی زاده 

آخرین اخبار