جمعه, 21 مرداد 1401
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی واحد فناور قاب گل ماندگار
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

بازدید مدیران شتابدهنده تریگ آپ از زیر مجموعه شناسا از مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جلسه معرفی تعدادی از طرحهای فناورانه هسته ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و سرای نوآوری برای سرمایه گذاری و مشارکت توسط شتابدهنده مذکور در راستای تفاهم نامه منعقده در رویداد عصر امید دانشگاه آزاد اسلامی

WhatsApp Image 2022 08 02 at 10.47.53 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.47.58 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.48.01 AMWhatsApp Image 2022 08 02 at 10.50.43 AM