دوشنبه, 08 خرداد 1402

 

بازديد معاون توسعه و مديريت منابع استانداري خراسان رضوي از مركز رشد ، و شركت هاي دانش بنيان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد  با حضور رياست و معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

9f1ed7eb 3c43 4070 ad7c da6bb9bb2bce6b575520 5f2b 4c40 ae61 8194346edbf78b6076ef 1f91 4933 a819 350029b0e9bd2707de60 e3c1 4d6c 9298 c94c6fcd7bb990381e06 3d3f 4a21 8221 0e1a4b92c68ca1cdc10d d26f 4b14 874c b79f0e69c427bfee0a1b 7c43 4280 9ce8 aeb631a8a8a6cc1b04c9 4b4a 4f46 9d03 317dbbe83c64d66e5144 b8d3 4da9 8305 9d8ff76b0d5d