سه شنبه, 12 اسفند 1399

جلسه مدیران پژوهشی در محل اتاق جلسات ساختمان مرکز رشد با حضور آقای دکتر خیاط مقدم

12345

شهرداری تهران با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، طی انجام یک پروژه مطالعاتی، ۴۱۸ نیاز فناورانه و نوآورانه شهرداری را شناسایی و در سامانه «باهم» بارگذاری کرده است.

https://atium.iau.ir/fa/news/53/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

بازدید دکتر رنجبر قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر یعقوبی معاون آموزشی دانشگاه آزاد استان از محصولات فناورانه هسته ها و واحدهای فناور مرکز رشد و همچنین مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

15170166 4ca2 4448 879b dbf264e4dc0f3be495bc 2294 4ba4 bcec 9a5748f2fb6218d440e7 c9e3 4057 8b35 3349fe01531fb0593fb6 577c 495a bb7e d36b86ffe5b3b4ff4069 35a9 442d bcd3 1f39bad371e8

آخرین اخبار