پنج شنبه, 13 آذر 1399

 الگوی طرح کسب و کار                                    فرم گزارش دوره ای واحد های  فناور                      کاربرگ استقرار در مرکز رشد

کاربرگ پذیرش اولیه در مرکز رشد                       فرم اموال                                                        فرم هزینه و درآمد سالیانه