جمعه, 21 مرداد 1401

رویداد تکاپ3 مشهد در محل مرکز رشد و مرکز تحقیقات بیولوژی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور 30 تیم منتخب که در مرحله اول داوری و ارزیابی شده اند. در این رویداد فناورانه 70 ایده ثبت نام کرده بودند که مرکز رشد واحد مشهد نیز بعنوان از مشارکت کنندگان اصلی رویداد بود

تکاپ برگزاری