یکشنبه, 19 مرداد 1399
 معاون پژوهش و فناوری  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر سعید  خیاط مقدم
مدیر مرکز رشد  دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دکتر جاوید نوبخت
معاون و مدیر  توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محمد امین بابایی
 رییس انجمن مراکز مشاوره و کارآفرینی استان محمود جانی درمیان
رییس انجمن صنفی مراکز شتاب دهنده استان محسن روشنک
نماینده اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان علی اصغر سعیدی
مسوول دبیرخانه مشترک تفاهم نامه فیمابین زهرا قلی زاده