یکشنبه, 19 مرداد 1399

     الگوی طرح  کسب و کار                              فرم گزارش دوره ای واحد های فناور                                   کاربرگ استقرار در مرکز رشد

            کاربرگ پذیرش اولیه در مرکز رشد                    فرم هزینه  و درآمد سالیانه                                              پاور پوینت ارائه در جلسه داوری

پاورپوینت الگوی ارائه                                     فرم اموال