Portal Info
Travel

دستور جلسه:

-          خیر مقدم ریاست محترم شورای مرکز رشد دانشگاه

-          بررسی و تصویب مدل های قرارداد استقرار در مرکز رشد دانشگاه

-          بررسی و تصویب خدمات قابل ارائه در مرکز رشد و نحوه درآمدزایی

-          بررسی راه اندازی مرکز رشد تخصصی جدید در دانشگاه

d8d2f7b9 195c 4866 aab9 1e906c85062f89a54b24 54db 4e24 973d d13603680ca305eb3f5b 9ca7 4916 b170 d46ea510e1a9

Rock music
Magical travel