پنج شنبه, 17 آذر 1401

 مرحله چهارم ثبت درخواست اعضای هیات علمی فعال در فناوری از امروز در سامانه ساجد فعال و آماده دریافت اطلاعات است .

دانلود بخشنامه