راه اندازی مرکز نوآوری PDF چاپ نامه الکترونیک

با هدف حمایت از تحقق ایده های فن آورانه اساتید، کارکنان و دانشجویان، مرکز نوآوری دانشگاه آماده پذیرش می باشد. این مرکز بعنوان مقدمه برای امکان سنجی ایده های متقاضی  ورد به مرکز رشد فعالیت خواهد کرد. متقاضیان می توانند از ساعت 8:30 الی 15جهت در یافت و تکمیل فرم به مرکز رشد دانشگاه مراجعه نمایند