پژوهشکده رشد PDF چاپ نامه الکترونیک

با هدف تحقق سیاست ها و جهت گیری های اساسی دانشگاه در زمینه پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اقدام به تاسیس پژوهشکده رشد نموده است.

 

در حال حاضر مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی به ریاست آقای دکتر محمد علی خلیل زاده در این پژوهشکده مستقر می باشد.