واحد های فن آور مستقر در مرکز PDF چاپ نامه الکترونیک

 

فشرده سازی زباله از مبداء به مدیریت آقای بابک واثقی

سیستم کلاچ و تعویض دنده رباتیک به مدیریت آقای جعفر چهره گشا