ارکان مرکز PDF چاپ نامه الکترونیک

 

مدیر مرکز:

- دکتر بهروز سپهری

اعضای شورای فن آوری:

- دکتر جلالدین ایزدیان

- دکتر محمد مومن هروی

- دکتر مهدی یعقوبی

- دکتر بهروز سپهری

- دکتر رضا بهاری کاشانی

- مهندس حمید رضا صالح مقدم