چهارشنبه, 01 بهمن 1399
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد    لوگو 1 تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو   گروه علمی شایگان    مهر گستران طب ماندگار شرق اردبیت آن آموز

مدیر مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، عضو کمیته برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شد

 

http://pr.mshdiau.ac.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/2426-d452.html خبر کامل