دوشنبه, 08 خرداد 1402
جلسه سرمایه گذاران تریگ آپ با هسته ها و و احد های فناور
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

بازدید معاون محترم آموزشی جناب آقای دکتر یعقوبی از مرکز رشد

77e42a41 e44c 49ff a770 88446bbfc1734edfd5a1 3c9d 436c 8551 ad44b36537ef