چهارشنبه, 15 تیر 1401
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی
افتتاحیه هرباریوم تحقیقاتی واحد فناور قاب گل ماندگار
ساختمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
دانشگاه آزاد مشهد لوگوی مرکز رشد     تکین آژندقاب گل ماندگارانرژی تاریک  بیترو  تکنوتیو    رایمندmercan     مهر گستران طب ماندگار شرق Noghteye atf   متاج   ایده سازان جوان

با توجه به آیین نامه حمایت از فعالیت های فناورانه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی خواهشمند است نسبت بارگذاری اطلاعات در سامانه ساجد تا 10 بهمن ماه 1400 هر چه سریعتر اقدام نمایند.

آيين نامه حمايت از فعاليت هاى فناورانه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامى دانلود كنيد.